The wishlist name can't be left blank
575 861 777 Pracujemy w godzinach:  8.00 - 16.00
Waluta
Język
  • Regulamin platformy B2B
   B2B.MALTEX.COM.PL
   DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
    
   SPIS TREŚCI:
   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
   3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
   4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
   5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
   6. REKLAMACJE
   7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
   8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1.1.          Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.b2b.maltex.com.pl prowadzony jest spółkę „MALTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy, Polska (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345600; akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 3 800 000,00 zł; NIP 5540472142, REGON 090583371, adres poczty elektronicznej: b2b@maltex.com.pl oraz numer telefonu: +48 (52) 345 31 06/07.
   1.2.          Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że Sklep Internetowy nie prowadzi obsługi konsumentów. Sprzedawca zachęca konsumentów do skorzystania z oferty dostępnej pod adresem internetowym: www.b2c.maltex.com.pl.
   1.3.          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
   1.4.          Definicje:
   • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający nawiązanie z Usługodawcą kontaktu w celu przesłania zapytania np. na temat Produktu.
   • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
   • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego (w tym dokonywanie zakupów) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: b2b.maltex.com.pl.
   • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – spółka „MALTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy Polska (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345600; akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 3 800 000,00 zł; NIP 5540472142, REGON 090583371, adres poczty elektronicznej: b2b@maltex.com.pl oraz numer telefonu: +48 (52) 345 31 06/07.
   • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego (w tym dokonywanie zakupów) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
   2.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
   2.1.          W Sklepie Internetowym dostępne są w szczególności następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy oraz Newsletter. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, chyba że Regulamin lub stosowny komunikat na stronie Sklepu Internetowego stanowi inaczej.
   2.2.          Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym również składanie Zamówień, wymaga posiadania Konta.
   • Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu dedykowanego formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) aktywacji Konta przez Usługodawcę. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
    • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta Usługobiorcy bez informowania Usługobiorcy o przyczynie tej decyzji.
    • Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorca odpowiedzialny jest za wszelkie konsekwencje wynikające z nieaktualności tych danych.
    • Usługobiorca nie może bez zgody Usługodawcy posiadać więcej niż jednego Konta w Sklepie Internetowym w tym samym czasie. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
    • Usługobiorca ma prawo umożliwić korzystanie z Konta upoważnionym przez siebie osobom, z którymi pozostaje w ścisłych relacjach zawodowych (np. współpracownikom, pracownikom, zleceniobiorcom), z zastrzeżeniem, że Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób jak za działania i zaniechania własne. Usługobiorca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.
    • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@maltex.com.pl.
   • Korzystanie z Formularza Zamówienia korzystanie z Formularza Zamówienia jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się na Konto przez Usługobiorcę. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: rodzaj Produktu/ów oraz ilość Produktu/ów.
    • Zamówienie nie wymaga podawania przez Usługobiorcę żadnych dodatkowych danych. Zamówienie zostaje zrealizowane w oparciu o aktualne dane rozliczeniowe i adresowe podane w ramach Konta. W przypadku rozbieżności między adresem dostawy Zamówienia a adresem podanym przez Usługobiorcę w ramach Konta, Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@maltex.com.pl.
    • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   • Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce „Skontaktuj się z nami” oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Prześlij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę informacji wskazanych jako obowiązkowe, w szczególności treści zapytania kierowanego do Usługodawcy oraz danych kontaktowych umożliwiających Usługodawcy udzielenie odpowiedzi.
    • Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   • Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
    • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji z poziomu Konta w Sklepie Internetowym bądź kliknięcie w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości przesyłanej drogą poczty elektronicznej w ramach Newslettera.
   2.3.          Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
   2.4.          Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajam,i mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   2.5.          Niedozwolone jest zamieszczanie w Sklepie Internetowym treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców oraz osoby odwiedzające witrynę, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.
   3.      WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
   3.1.          Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu.
   3.2.          Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie zgodnej z ustawieniami Klienta i jest ceną netto (nie zawiera podatków). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym kosztach odprawy celnej, opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego dopiero w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
   3.3.          W przypadku Klienta zagranicznego, który dokonuje rozliczenia z tytułu Umowy Sprzedaży w walucie obcej (innej niż złoty polski – PLN), cena Produktu podana w trakcie składania Zamówienia jest ceną orientacyjną, natomiast dokładna cena Produktu, obliczona na podstawie aktualnego kursu wybranej waluty, zostaje wskazana na fakturze VAT wystawionej po złożeniu Zamówienia.
   3.4.          Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
   • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu.
   • Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca przystępuje niezwłocznie do jego weryfikacji. Sprzedawca w ciągu kolejnych 3 Dni Roboczych potwierdza w wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej, że przyjął Zamówienie do realizacji, a w przeciwnym razie – przesyła informację o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zatem dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął Zamówienie i przystąpił do jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   • Brak otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 3.4.2 Regulaminu, w razie wątpliwości nie powinien być poczytywany za milczące przyjęcie Zamówienia do realizacji.
   3.5.          Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt. 3.4.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
   4.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
   4.1.          Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – płatność może być dokonana w ramach przedpłaty bądź w ramach przelewu odroczonego zgodnie z limitem kredytu kupieckiego udzielonego Klientowi przez Sprzedawcę na indywidualnie ustalonych warunkach.
   • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
    • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, Polska (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935; akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887.
   4.2.          Termin płatności:
   • W przypadku nowych Klientów Sprzedawca może uzależniać rozpoczęcie realizacji Zamówienia od dokonania całkowitej przedpłaty. Klient jest wtedy obowiązany do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
   • W przypadku gdy Sprzedawca przyznał Klientowi kredyt kupiecki, Klient obowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 50% wartości Umowy Sprzedaży niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, a pozostałe 50% płatności zostaje przez Sprzedawcę odroczone. takim przypadku Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, co nie wstrzymuje procesu realizacji Zamówienia.
   • Klient, korzystając z płatności odroczonej w ramach kredytu kupieckiego, otrzymuje od Sprzedawcy skonto. Skonto polega na udzieleniu Klientowi procentowego rabatu od wartości brutto Zamówienia, którego wysokość zależna jest od daty uregulowania należności z tytułu Umowy Sprzedaży przez Klienta: (1) przed upływem 14 dni kalendarzowych – skonto wynosi 2%, (2) przed upływem 7 dni kalendarzowych – skonto wynosi 3%, (3) przedpłata w wysokości 100% wartości Umowy Sprzedaży – skonto wynosi 5%. Rabat w ramach skonta obliczany jest od kwoty, której spłatę Sprzedawca odroczył zgodnie z pkt. 4.2.2 Regulaminu (nie dotyczy więc kwoty wymaganej przedpłaty).
   5.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
   5.1.          Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym koszty odprawy celnej, opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
   5.2.          Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika, o którego wyborze sam zadecyduje.
   5.3.          Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   • Przesyłka pocztowa.
   • Przesyłka kurierska.
   • Przesyłka paletowa – ustalana indywidualnie przez Sprzedawcę z Klientem w przypadku Zamówień hurtowych lub Produktów wielkogabarytowych.
   • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz, Polska – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.
   5.4.          Termin dostawy Produktu do Klienta ustalany jest indywidualnie przez Klienta ze Sprzedawcą po złożeniu Zamówienia. W przypadku dostawy realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, termin dostawy wynosi najczęściej do 7 Dni Roboczych, natomiast w przypadku dostawy zagranicznej – do 4 tygodni. O przewidywanych opóźnieniach w dostawie Produktu Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie informować Klienta, wskazując jednocześnie nowy planowany termin dostawy. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   • W przypadku wyboru przez Klienta, któremu udzielono kredytu kupieckiego, płatności przelewem odroczonym – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy przedpłatą w wysokości 50% wartości Umowy Sprzedaży.
   • W pozostałych przypadkach – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy całkowitą płatnością z tytułu Umowy Sprzedaży.
   5.5.          Termin dostawy należy rozumieć jako czas potrzebny Sprzedawcy do wysłania Zamówienia Klienta. Termin ten obejmuje zatem czas od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji aż do chwili powierzenia Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Sprzedawcy.
   5.6.          Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie ustalonym indywidualnie ze Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   • W przypadku wyboru przez Klienta, któremu udzielono kredytu kupieckiego, płatności przelewem odroczonym – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy przedpłatą w wysokości 50% wartości Umowy Sprzedaży.
   • W pozostałych przypadkach – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy całkowitą płatnością z tytułu Umowy Sprzedaży.
   6.      REKLAMACJE
   6.1.          Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
   6.2.          Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uregulowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).
   6.3.          Reklamacje dotyczące Umowy Sprzedaży, a także wszelkie pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (w tym również świadczeniem Usług Elektronicznych), Klient powinien składać za pomocą dedykowanego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
   6.4.          W zgłoszeniu reklamacyjnym wymagane jest podanie: (1) przedmiotu reklamacji, (2) informacji i okoliczności dotyczących rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Klienta; oraz (3) danych kontaktowych do udzielenia odpowiedzi – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. W razie braku lub niejasności niektórych informacji Sprzedawca może nawiązać z Klientem kontakt w celu ich doprecyzowania.
   6.5.          Prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego przez Klienta umożliwia nadanie reklamacji biegu. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem ostatecznej decyzji aż do czasu otrzymania Produktu od Klienta.
   6.6.          W przypadku gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest sprawdzenie Produktu przez Sprzedawcę, Klient obowiązany jest dostarczyć Produkt na własny koszt pod ustalony ze Sprzedawcą adres, chyba że Sprzedawca zaproponował odbiór Produktu we własnym zakresie.
   7.      POSTANOWIENIA DODATKOWE
   7.1.          Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
   7.2.          Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do zawieszenia Konta lub wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta na czas trwania weryfikacji.
   7.3.          zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
   7.4.          Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
   7.5.          Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
   7.6.          Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
   7.7.          W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
   7.8.          Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
   7.9.          Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary, strajki, ataki terrorystyczne) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy (np. awarie techniczne systemu teleinformatycznego).
   7.10.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, w razie braku możliwości ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
   8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   8.1.          Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
   8.2.          Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   8.3.          Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
   8.4.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
    

Jesteśmy dla Ciebie odpowiednim partnerem

Dlatego

  Podatek i koszt wysyłki są wliczone do wszystkich cen.

  Certyfikat Trusted Shops

  Metody wysyłki:

  Metody Płatności: